Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Medlemmene i Driftsstyret: 

Leder: Frank Thomassen (foreldrerep.)
Nestleder: Thomas Reppe Wetting (foreldrerep.)

Erika Blakstad (pol. rep. H)
Ellen Aasland Reinertsen (pol. rep. SV)
Susanne Klafstad (pol. rep. H)
Gøran Kristoffersson (ansattrep.)
Pejman Mansouri (ansattrep.)
Gustav Røine Rand (elevrep. 9. tr.)
Daniel Krüger Ulrichsen (elevrep. 10.tr.)
Vigdis Lad (rektor)