Hovedseksjon

Ruskonsulenten i bydel Ullern

Jard

Hva ruskonsulenten kan tilby en ungdom.

-          Individuell oppfølging

-          Kunnskapsoverføring om bruk, skader og konsekvenser av rusbruk gjennom HAP (hasjavvenningsprogrammet) og «kjentmann».

-          Støtte- og motivasjonssamtaler med ungdom

-          Være med som støtte og ungdommens sparringspartner i møter med andre instanser (BUP, Barnevern, DPS, politiet)

-          Motivere for annet behandlingstilbud og veilede ungdommen inn hvis dette er et ønske fra ungdommen

-          Bistå ungdommen i kommunikasjonen med foreldre, skole eller hjelpeapparatet

Hva kan en ruskonsulent tilby skolene/foreldrene

-          Bidra til å kartlegge rusutfordringer og utviklingstendenser i ungdomsmiljøene

-          Rusundervisning og kompetanseoverføring for elever og på foreldremøter på skolene

-          Være sparringspartner og støtte for foreldre

-          Tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

 

Ruskonsulenten Jardar Sierra kan kontaktes per telefon: 941 75 216 eller mail: jardar.sierra@bun.oslo.kommune.no