Søknad om permisjon og permisjonsreglement

Søknad om permisjon skal være skolen i hende minimum fire uker før permisjonsperioden.

Alle søknader om permisjon skal sendes til skolen: Postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk med Øraker i emnefeltet.

Benytt skjemaet for permisjonssøknad.

Likebehandling av søknader om permisjon

Oslostandarden brukes av alle grunnskoler i oslo kommune, med formål om å sikre likebehandling av søknader om permisjon, og å redusere omfang av fravær.

I dokumentet gjennomgås lovbestemmelsen for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte opplæringen, og det gis føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen.

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven og sier blant annet noe om:

  • Målgruppe og innhold
  • Permisjon eleven har krav på
  • Permisjon eleven ikke har krav på

Les mer om permisjon på Oslo kommunes nettsider.